vokala.co@gmail.com

پست الکترونیک

09352439949

شماره تماس ما

انواع طلاق و عکسش

انواع طلاق (توافقی - طلاق یکطرفه) (ماده ۲۵ قانون  حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱)

طلاق  اصلی ترین و مهم ترین راه  انحلال عقد ازدواج  است و به انواع مختلفی تقسیم می شود.طلاق ذاتاً و قانوناً یک عمل حقوقی یکطرفه (ایقاع) است و اراده یک نفر که زوج باشد برای وقوع آن کفایت می کند اما تحت شرایطی بر اساس قاعده الحاکم ولی المتنع، زن نیز می تواند از دادگاه تقاضای طلاق بنماید.تشخیص هر یک از  انوع طلاق  می تواند به ما در تشخیص احکام طلاق کمک کند.

 

 

انواع طلاق از جهت قابلیت رجوع

بر اساسماده 1143 قانون مدنیایران طلاق از جهت قابلیت رجوع و یا عدم آن  بر 2 نوع تقسیم می شود :

1- طلاق بائن

2- طلاق رجعی

§        تفاوت طلاق بائن و طلاق رجعی در مدتی است که برای رجوع مرد به زن (با هر لفظ یا عملی البته به شرط قصد رجوع) تعیین شده. به این صورت که در طلاق رجعی در مدت عده (مدتی که تا پایان یافتن آن زنی که عقد نکاح او منحل شده نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند که مدت این عده سه طهر است) این تعویق درطلاق به زوجین اجازه می دهد تا بیشتر به پیامد و نتایج تصمیمی که گرفته اند بیندیشند.

§        لازم به ذکر است که زن در مدت عده طلاق رجعی در حکم زوجه است بنابر این همچنان تمام آثار زوجیت پابرجاست.برای مثال: شوهر در این مدت باید به زن  نفقه  بدهد.

§        در طلاق بائن برای مرد حق رجوع وجود ندارد و تمام آثار زوجیت پس از جاری شدن صیغه طلاق از بین می رود.

 

 

انواع طلاق بائن : ( ماده 1143 قانون مدنی )

1  - طلاقی که قبل ازنزدیکی واقع شود.
2 - طلاق زن یائسه
3 - طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
در توضیح 
طلاق خلع  باید بیان داشت: زن به دلیل تنفری که از شوهرش دارد حاضر است مالی که که معادل یا کمتر یا بیشتر از مهریه است به او بپردازد و در مقابل این بخشش از او جدا شود. تا وقتی که زن از بخشش رجوع نکرده طلاق بائن است و به محض رجوع از بخشش طلاق رجعی می شود.
در طلاق مبارات کراهت بین دو طرف حاصل شده و ادامه زندگی برای هر دو طرف امکان ناپذیر است.

در این نوع طلاق زن مقداری از مهر خود را که نمی تواند مازاد بر مهریه اش باشد را می بخشد و صیغه طلاق جاری می شود
4 - سومین طلاقی که بعد ا ز سه وصلت متوالی به عمل می آید اعم از آنکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید. به این صورت که مرد بعد از دو طلاق از همسرش در سومین طلاق وی، حق رجوعش را از دست می دهد و طلاق به صورت بائن در می آید
5 - طلاقی که در نتیجه
 عسر و حرج زن  (حالتی که زن از ادامه زندگی با همسر خود عاجز و ناتوان شده ) و اثبات این این عسر و حرج در دادگاه صورت می گیرد نیز طلاق بائن است.

انواع طلاق از جهت تاثیر اراده و توافق طرفین

1- طلاق یکطرفه

الف) طلاق به درخواست مرد

ب) طلاق به درخواست زن

 

2- طلاق توافقی

دومین نوع طلاق بر اساس تاثیر اراده طرفین، که در قانون مدنی به آن اشاره ای نشده اما با توجه به اصل آزادی اراده ها و مستندا به ماده 10 قانون مدنی می توان آن را در ذیل انواع طلاق قرار داد طلاق توافقی است. به این صورت که زوجین با توافق بر سر تمام مسائلی که دارند و به صورت مشترک وارد مراحل طلاق می شوند بعد از رجوع به داوری و اخذ  گواهی عدم امکان سازش  صیغه طلاق جاری می شود.

 

 

انواع طلاق از جهت درخواست کننده - پیشنهاد دهنده - متقاضی

1- طلاق خلع  (ماده 1146 قانون مدنی )

در طلاق خلع پیشنهاد از سوی زن مطرح می شود و مرد می تواند آن پیشنهاد را قبول بکند و نه.

 

2- طلاق مبارات ( ماده 1147 قانون مدنی )

در طلاق مبارات پیشنهاد و خواهان طلاق هر دوی زن و شوهر هستند.

 

 

نکتهطلاق توافقی حسب مورد می تواند در قالب خلع یا مبارات انجام شود.