دستور تخلیه ملک

دستور تخلیه ملک طبق ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 [شرایط، مدارک و نحوه گرفتن دستور تخلیه فوری]

دستور تخلیه ملک، سندی است که توسط شورای حل اختلاف یا دایره اجرای اسناد رسمی ثبت صادر می شود و به موجر اجازه می دهد تا مستاجر را از ملک اجاره ای تخلیه کند. دستور تخلیه زمانی صادر می شود که مستاجر به تعهدات خود بر اساس قرارداد اجاره عمل نکند، مانند عدم پرداخت اجاره بها، استفاده غیرمجاز از ملک یا ورود خسارت به ملک.

دریافت حکم تخلیه خانه در قانون هم آمده است. به این صورت که هر مالکی این حق را دارد که با اتمام و انقضای مدت زمان اجاره و یا بروز تخلف توسط مستاجر، درخواست حکم تخلیه منزل خریداری شده را بدهد. اگر در این میان ملک مورد نظری که اجاره داده شده است، تجاری باشد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ می‌شود و دادگاه باید بر اساس قوانین نسبت به فسخ اجاره و تخلیه ملک رای خود را صادر کند. اما اگر روابط مستاجر و صاحب خانه بر اساس قانون سال ۱۳۷۶ باشد شورای حل اختلاف با بررسی اجاره نامه برای تخلیه خانه دستور صادر می‌کند.

تفاوت دستور تخلیه ملک با حکم تخلیه ملک چیست؟

دستور تخلیه ملک با حکم تخلیه ملک متفاوت است. دستور تخلیه ملک توسط شورای حل اختلاف یا دایره اجرای اسناد رسمی ثبت صادر می شود و نیازی به رسیدگی قضایی ندارد، در حالی که حکم تخلیه ملک توسط دادگاه صادر می شود و مستاجر حق اعتراض به آن را دارد.

برای درخواست صدور حکم تخلیه خانه می‌توانید بر اساس ماده‌های ۱ و ۱۵ قانون ۱۳۶۲ یا ماده‌های ۱ و ۳ قانون ۱۳۷۶ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی، اقدام کنید.

شرایط صدور دستور تخلیه ملک

برای صدور دستور تخلیه ملک ، شرایط زیر باید وجود داشته باشد:

 • وجود قرارداد اجاره کتبی و معتبر
 • انقضای مدت اجاره نامه
 • عدم پرداخت اجاره بها توسط مستاجر
 • استفاده غیرمجاز مستاجر از ملک
 • ورود خسارت به ملک توسط مستاجر

مدارک لازم برای درخواست دستور تخلیه ملک

برای درخواست دستور تخلیه ملک، مدارک زیر لازم است:

 • قرارداد اجاره
 • مدارک هویتی موجر و مستاجر
 • رسید پرداخت اجاره بها (در صورت وجود)

نحوه گرفتن دستور تخلیه ملک

برای گرفتن دستور تخلیه ملک، موجر باید به شورای حل اختلاف یا دایره اجرای اسناد رسمی ثبت مراجعه کرده و فرم درخواست دستور تخلیه ملک را تکمیل کند. سپس، موجر باید هزینه دادرسی را پرداخت کند و مدارک لازم را ارائه دهد. پس از بررسی مدارک توسط شورای حل اختلاف یا دایره اجرای اسناد رسمی ثبت، دستور تخلیه ملک به مستاجر ابلاغ می شود.

دستور تخلیه فوری ملک

دستور تخلیه فوری ملک زمانی صادر می شود که شرایط زیر وجود داشته باشد:

 • عدم پرداخت اجاره بها توسط مستاجر به مدت دو ماه
 • استفاده غیرمجاز مستاجر از ملک تجاری برای سکونت
 • ورود خسارت جبران ناپذیر به ملک توسط مستاجر

نمونه دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف 

بتاریخ …….. در وقت فوق العاده پرونده کلاسه …… حوزه ……

شورای حل اختلاف مجتمع شماهر 6 تهران تحت نظر ایت و برابر محتویات پرونده ملاحظه می گردد اقدامات اعضاء حوزه منجر به صلح و سازش بین طرفین دعوا نگردیده، لذا پرونده از طرف سرپرست مجتمع در اجرای مواد 11 و 45 قانون شورای حل اختلاف 87/04/18 جهت صدور رای به اینجانب ارجاع گردیده که با عنایت به محتویات پرونده، ختم تحقیقات را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نهایی می نماید :

رای قاضی شورا

دستور تخلیه

در خصوص دادخواست خواهان ………….. فرزند ….. به طرفیت خوانده …….. فرزند ……. مبنی بر درخواست صدور دستور تخلیه یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی فرعی … بخش … اراضی ….. به نشانی ……….. نظر به اینکه رابطه استیجاری ما بین طرفین به حکایت مندرجات سند اجاره عادی ابرازی از طرف خواهن که در حین تنظیم توسط دوشاهد گواهی شده ثابت بوده و عقد اجاره نیز در مورخ ……. به انقضاء رسیده و موجر با تقدیم درخواست عدم رضایت خود را به ادامه رابطه استیجاری اعلام داشته و مبلغ ودیعه اجاره را طی فیش شماره ….. مورخ …. به حساب شماره ….. امانی دادگستری واریز نموده.لذا استمرار تصرف مستاجر در عین مستاجره فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و در اجرای ماده 11 قانون شورای حل اختلاف و مواد 3 و 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 دستور تخلیه به مستاجر از عین مستاجره فوق صادر و اعلام می گردد.اجرای احکام دادگستری ظرف مدت 24 ساعت نسخه دوم این دستور رار به مستاجر ابلاغ و ظرف مدت 3 روز پس از ابلاغ، نسبت به اجرای تخلیه و تحویل مورد اجاره موجر اقدام می نماید دستور صادره قطعی است.

 

 

نحوه گرفتن دستور تخلیه فوری ملک

برای گرفتن دستور تخلیه فوری ملک، موجر باید به شورای حل اختلاف یا دایره اجرای اسناد رسمی ثبت مراجعه کرده و فرم درخواست دستور تخلیه فوری ملک را تکمیل کند. سپس، موجر باید هزینه دادرسی را پرداخت کند و مدارک لازم را ارائه دهد. مدارک لازم برای درخواست دستور تخلیه فوری ملک عبارتند از:

 • قرارداد اجاره
 • مدارک هویتی موجر و مستاجر
 • رسید پرداخت اجاره بها (در صورت وجود)
 • مستندات اثبات عدم پرداخت اجاره بها توسط مستاجر به مدت دو ماه، استفاده غیرمجاز مستاجر از ملک تجاری برای سکونت یا ورود خسارت جبران ناپذیر به ملک توسط مستاجر

پس از بررسی مدارک توسط شورای حل اختلاف یا دایره اجرای اسناد رسمی ثبت، دستور تخلیه فوری ملک صادر می شود. دستور تخلیه فوری ملک ظرف 24 ساعت به مستاجر ابلاغ می شود و مستاجر باید ظرف 3 روز پس از ابلاغ، ملک را تخلیه کند.

حکم تخلیه در کرونا

با توجه به تصمیمات ستاد کرونا از زمان شیوع این ویروس تا زمانی که شرایط ادامه داشته باشد، هیچ صاحب خانه‌ای نمی‌تواند حکم تخلیه را دریافت کند، بنابراین گرفتن حکم تخلیه در کرونا امکان پذیر نیست، مگر آنکه صاحب خانه به شورای حل اختلاف ثابت کند که خانه را فروخته و یا منزل دیگری نداشته و قصد سکونت دارد. در شرایط کرونایی اجاره بها با افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی همراه شده است. البته شرایط زیر نیز می‌تواند به دریافت حکم تخلیه در کرونا منجر شود.

 

چنانچه مستأجر بیشتر از ۳ ماه اجاره ‌بهای خود را نپردازد.

مستأجر تعهدی نسبت به قوانین جدید افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌ بها نداشته باشد.

اگر از منزل و ملک جهت امور نامشروع استفاده شود، شخص صاحب‌خانه می‌تواند برای دریافت دستور تخلیه فوری در زمان کرونا اقدام کند.

اگر مستأجر بخشی از ملک را و یا کل ملک را به شخص ثالثی اجاره دهد. صاحب ملک در این شرایط می‌تواند برای دریافت دستور تخلیه اقدام کند.

 

نکات مهم در مورد دستور تخلیه ملک

 • مستاجر حق اعتراض به دستور تخلیه ملک را دارد. اعتراض مستاجر باید ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور تخلیه ملک به دادگاه تجدیدنظر استان ارائه شود.
 • اجرای دستور تخلیه ملک توسط مامور اجرای احکام انجام می شود. اگر مستاجر ملک را تخلیه نکند، مامور اجرای احکام می تواند ملک را به زور تخلیه کند.
 • هزینه های دستور تخلیه ملک توسط موجر پرداخت می شود.

پرسش و پاسخ

 1: چه زمانی موجر می تواند دستور تخلیه ملک را درخواست کند؟

موجر می تواند در موارد زیر دستور تخلیه ملک را درخواست کند:

 • عدم پرداخت اجاره بها توسط مستاجر
 • استفاده غیرمجاز مستاجر از ملک
 • ورود خسارت به ملک توسط مستاجر

 2: مدارک لازم برای درخواست دستور تخلیه ملک چیست؟

مدارک لازم برای درخواست دستور تخلیه ملک عبارتند از:

 • قرارداد اجاره
 • مدارک هویتی موجر و مستاجر
 • رسید پرداخت اجاره بها (در صورت وجود)

 3: چگونه می توان دستور تخلیه فوری ملک را دریافت کرد؟

برای دریافت دستور تخلیه فوری ملک، موجر باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • عدم پرداخت اجاره بها توسط مستاجر به مدت دو ماه
 • استفاده غیرمجاز مستاجر از ملک تجاری برای سکونت
 • ورود خسارت جبران ناپذیر به ملک توسط مستاجر

موجر باید مدارک لازم را به شورای حل اختلاف یا دایره اجرای اسناد رسمی ثبت ارائه دهد.

 4: مستاجر چگونه می تواند به دستور تخلیه ملک اعتراض کند؟

اعتراض مستاجر به دستور تخلیه ملک باید ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور تخلیه ملک به دادگاه تجدیدنظر استان ارائه شود.

FAQ 5: هزینه های دستور تخلیه ملک چقدر است؟

هزینه های دستور تخلیه ملک توسط موجر پرداخت می شود. هزینه های دستور تخلیه ملک توسط شورای حل اختلاف یا دایره اجرای اسناد رسمی ثبت تعیین می شود.

دستور تخلیه ملک، ابزاری است که به موجر اجازه می دهد تا مستاجر را از ملک اجاره ای تخلیه کند. موجر می تواند در موارد زیر دستور تخلیه ملک را درخواست کند:

 • عدم پرداخت اجاره بها توسط مستاجر
 • استفاده غیرمجاز مستاجر از ملک
 • ورود خسارت به ملک توسط مستاجر

برای گرفتن دستور تخلیه ملک، موجر باید مدارک لازم را به شورای حل اختلاف یا دایره اجرای اسناد رسمی ثبت ارائه دهد.

نکات تکمیلی

در صورتی که موجر مدارک لازم را به درستی ارائه دهد، معمولاً دستور تخلیه ملک صادر می شود. با این حال، مستاجر حق اعتراض به دستور تخلیه ملک را دارد. اعتراض مستاجر باید ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور تخلیه ملک به دادگاه تجدیدنظر استان ارائه شود.

اگر مستاجر به دستور تخلیه ملک اعتراض کند، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می شود. دادگاه تجدیدنظر استان با بررسی مدارک و مستندات طرفین، تصمیم گیری می کند.

اگر دادگاه تجدیدنظر استان دستور تخلیه ملک را تأیید کند، مستاجر باید ظرف 3 روز پس از ابلاغ، ملک را تخلیه کند. اگر مستاجر ملک را تخلیه نکند، مامور اجرای احکام می تواند ملک را به زور تخلیه کند.

چند نکته مهم در مورد دستور تخلیه ملک

 • موجر باید مدارک لازم را به درستی ارائه دهد تا دستور تخلیه ملک صادر شود.
 • مستاجر حق اعتراض به دستور تخلیه ملک را دارد.
 • اگر دادگاه تجدیدنظر استان دستور تخلیه ملک را تأیید کند، مستاجر باید ظرف 3 روز پس از ابلاغ، ملک را تخلیه کند.

 

 

 

 

 

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *